ОБЛАСТИ НА РАБОТА

Адвокатската канцеларија обезбедува

Видови на договори

Адвокатската канцеларија обезбедува правни услуги претежно во поглед на следниве видови договори:

Трговски договори:

Имотно- правните договори:

Семејно- правни договори:

Видови на услуги

Во оваа правна област, Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Видови спорови

Видови на услуги

Во оваа област на работа, Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следните правни услуги:

Алтернативно решавање на споровите (АРС) претставува заеднички назив за сите вонсудски методи за решавање на споровите. Алтернативните начини на решавање на споровите се побрзи и поефикасни начини за решавање на споровите, за граѓаните и за деловните субјекти, во споредба со судските парници кои се скапи, депресивно спори и неизвесни.

Видови на методи на АРС

Алтернативни начин на решавање на споровите се следните:

Предностите на АРС

Предностите од користење на механизмите на АРС се следни:

Видови на спорови

Видови на спорови во кои може да се применат Алтернативните начин на решавање на споровите, се следни:

ПРЕГОВАРАЊЕ

Преговарањето е процес во кој двете страни со заемни отстапки работат кон изнаоѓање на заедничко, прифатливо решение, при тоа без со цел ниту една од страните да нема чувство дека наполно “изгубила“ ниту пак дека наполно “победила“.

ПОМИРУВАЊЕ

Помирувањето е процес на алтернативно решавање на спорови (АРС) во кој што страните назначуваат трето лице – помирувач од листата на лиценцирани помирувачи, кое како неутрално и непристрасно лице, им помага на страните вклучени во спорот да постигнат спогодбено решение со водење на преговорите.

Во домашниот правен систем, помирувањето законски е предвидено како постапка за мирно решавање на колективните работни спорови, како и кај потрошувачките спорови.

Постапката за помирување на колективниот работен спор се води пред Одборот за помирување, кој го сочинуваат еднаков број на претставници од страните во спорот, и помирувачот.Одборот за помирување, е тој кој што, после спроведената расправа, донесува препорака за начинот на решавање на спорот. Помирувачот нема право на одлучување.

Ако страните ја прифатат препораката, склучуваат Спогодба за решавање на спорот. Ако предмет на спорот е колективен договор,препораката претставува составен дел од колективниот договор, ако предметот не е колективен договор, Спогодбата има сила на судско решение.

МЕДИЈАЦИЈА

Медијацијата –претставува начин на решавање на споровите, преку преговарање, со помош на еден или повеќе лиценцирани медијатори, кое завршува со писмена спогодба, која странките може да ја солемнизираат кај нотар, со што на истата ќе и даадт сила на извршна исправа, и тоа со примена на повластена стапка за пониски трошоци за солемнизација на медијаторска спогодба во нотарскиот тарифник.

Електронска Медијација (Online Медијација)

Особено корисна во услови на Ковид пандемијата и на важење на мерките за физичко дистанцирање, како одлична алтернатива за решавање на граѓанските и стопанските спорови, е можноста за електронска медијација (е- медијација), која овозможува брзо и економично решавање на споровите, и полесен пристап до правдата. 

Online Медијацијата може да се спроведе преку средства за електронска комуникација: со видео-конференциски платформи (Zoom, Skype и сл), со електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

АРБИТРАЖА

Арбитража е постапка за мирно решавање на спорови, во која страните учеснички именуваат најчесто тројца или еден арбитер, како неутрални лица, кои ќе донесат мериторна одлука за спорот откако ќе ги сослушаат ставовите на двете страни. Ваквата одлука се изедначува со правосилна судска пресуда донесена во здемјата.

Предностите на арбитражата:

Видови услуги

УСЛУГИ КАЈ ПРЕГОВАРАЊЕ

Адвокатската канцеларија нуди услуги на водење на преговори, учество во преговори и помош при преговорање, во областа на семејното право, наследното право, имотно правните односи, работните и деловните односи, како начин за:

УСЛУГИ КАЈ ПОМИРУВАЊЕ

Адвокатската канцеларија нуди услуги на обезбедување на совети и насоки на странките- при изнесување на предлози од претставниците на странките во постапката за помирување.

УСЛУГИ ПРИ МЕДИЈАЦИЈА (Online Медијација)

Во постапката на Медијација – Адвокатската канцеларија ги обезбедува следните услуги:

УСЛУГИ ПРИ АРБИТРАЖА

Видови на услуги кои ги обезбедува Адвокатсакта канцеларија во доменот на арбитражата, се следните:

Видови на услуги

Од оваа област на работа ги обезбедуваме следните правните услуги:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, ги ообезбедуваме следниве правни услуги:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, ги ообезбедуваме следниве правни услуги:

Меѓународното приватно право е дел од националното законодавство кое го определува (i) меродавното право и (ii) надлежност на домашните судови (или надлежноста на други домашни органи), во поглед на правните односи со меѓународен елемент помеѓу приватни лица.

Видови на правни односи

Видови на правни односи кои што можат да содржат или да бидат поврзани со странски елемент, се следниве:

Видови странски елементи

Поврзувањето со странското право (странскиот елемент) може да се однесува на:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, Адвокатска канцелаија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Обезбедуваме интегрални правни мислења на странските клиенти во врска со основите, условите и процедурите за стекнување – дозволи за престој, државјанство, работни дозволи и основање на компанија, со посебен осврт за синхронизирано спроведување на таквите постапки.

Видови на услуги

Во оваа област на работа, Адвокатска канцелаија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Видови предмети

Адвокатската канцеларија обезбедува правни услуги за следниве видови субјекти, односно улоги во кривичната постапка:

Видови на услуги

Во оваа област од правото, Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА ги обезбедува следниве правни услуги:

Човековите слободи и права се предмет на заштита на Уставот на Рспублика Северна Македонија, законите и бројни меѓународни конвенции чиј што потписник е нашата држава.

Меѓународни конвенции

Позначајни меѓународни конвенции чија што членка е Северна Македонија се следните договори:

 1. Европската конвенција за човекови права
 2. Меѓународниот пакт за граѓански и политички права 
 3. Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права 
 4. Конвенцијата против мачење и други облици на сурово, нечовечно или
  понижувачко постапување или казнување;
 5. Меѓународната конвенција за елиминирање на сите форми на расна
  дискриминација;
 6. Меѓународната конвенција за елиминација на сите форми на
  дискриминација на жената
 7. Конвенцијата за правата на детето
 8. Меѓународната конвенција за правата на лицата со попреченост;
 9. Меѓународната конвенција за заштита на сите луѓе од принудно
  исчезнување.

Северна Македонија не е држава членка на следните конвенции:

 1. Меѓународната конвенција за заштита на правата на мигрантските работници и членовите на нивните семејства

Видови на заштита

Заштита на човековите слободи и правата во Северна Македонија се обезбеддува пред:

слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност, а кои се повредени од поединечни акти на државната управа и на другите институции кои вршат јавни овластувања.

 • Остварување на право на социјална парична помош
 • Доделување на стипендии на ученици и студенти
 • Остварување на право на старосна, семејна и инвалидска пензија
 • Остварување на право на поврат на парични средства дадени за лекување
 • Неисплатени придонеси од здравствено и пензиско осигурување
 • Повреда на избирачко право
 • Повреда на правото на сопственост по основ на денационализација, експропријација и приватизација на градежно земјиште
 • Остварување на права кои произлегуваат од концесиони договори
 • Остварување на права кои произлегуваат од договори за јавни набавки
 • Повреда на правото на живот 
 • Говор на омраза
 • Повреда на телесниот и физичкиот интегритет 
 • Повреда на слободите и правата на човекот и граѓанинот
 • Повреда на избирачко право
 • Повреда на права кои произлегуваат од работен однос –социјално осигуварување
 • Повреда на половата слобода и половиот морал
 • Повреда на правата кои се однесуваат на здравјето на луѓето 
 • Повреда на правото на сопственост (имотот)
 • Остварување на право на социјална парична помош
 • Доделување на стипендии на ученици и студенти
 • Остварување на право на старосна, семејна и инвалидска
  пензија
 • Остварување на право на поврат на парични средства дадени за лекување
 • Неисплатени придонеси од здравствено и пензиско осигурување
 • Повреда на избирачко право
 • Повреда на правото на сопственост по основ на денационализација, експропријација и приватизација на градежно земјиште
 • Остварување на права кои произлегуваат од концесиони договори
 • Остварување на права кои произлегуваат од договори за јавни набавки
 • повреди на уставните и законските права на граѓаните од органите на државната управа и од други лица кои вршат јавни овластувања;
 • кога се повредени начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

дискриминација при остварување на човековите права и слободи – против кое било физичко лице, правно лице или група – сторено од страна на било кој државно тело, единица на локална самоуправа, правно или физичко лице, засновано врз:

 • пол,
 • раса,
 • боја на кожа,
 • родов идентитет или сексуална ориентација,
 • припадност на маргинализирана група,
 • етничка припадност,
 • јазик,
 • државјанство,
 • социјално потекло,
 • религија или верско уверување,
 • друго уверување,
 • образование,
 • политичка припадност,
 • лично својство или општествен статус,
 • ментална или физичка попреченост,
 • возраст,
 • брачен или семеен статус,
 • имотна состојба,
 • здравствена состојба или било кои други дискриминаторски основи предвидени како такви со закон или ратификуван меѓународен договор.

само повреди на правата и слободите на физички лица, организации и трговски друштва кои се загарантирани со Европската конвенција за човекови права.

Видови услуги:

Адвокатската канцеларија ИВА ПЕТРОВСКА во оваа област ги нуди следните правни услуги: